Microsoft Project – zarządzanie projektami – poziom podstawowy

Ramowy program szkolenia Microsoft Project – poziom podstawowy

 1. Ustawienia wstępne – założenia projektu
  • Tworzenie nowego projektu –określenie właściwości projektu i daty rozpoczęcia
  • Zmiana ustawień domyślnych w projekcie
  • Kalendarz projektu – zmiany ustawień w kalendarzu, ustawienia globalne dla Microsoft Project, ustawienia dla harmonogramu bieżącego – definiowanie dni i godzin pracy
 2. Określenie zadań i relacji pomiędzy nimi
  • Wprowadzenie i organizacja zadań – zadania sumaryczne, zadania podrzędne, kontrolne, cykliczne
  • Czas trwania zadań – różne definicje czasowe i ich znaczenie dla harmonogramu
  • Definiowanie relacji między zadaniami – rodzaje relacji, znaczenie relacji dla terminu realizacji czynności
  • Uzupełnienie relacji czasem wyprzedzenia i zwłoki
  • Korzystanie ze skali czasu na wykresie Gantta – zmiana skali czasu,
 3. Ścieżka krytyczna projektu
  • Znaczenie ścieżki krytycznej w metodologii zarządzania projektami, rozpoznanie ścieżki krytycznej, zadania na ścieżce ich charakterystyka i rezerwy czasowe
  • Czas trwania projektu a ścieżka krytyczna
  • Skracanie ścieżki krytycznej
 4. Zasoby projektu
  • Definiowanie zasobów projektu, grupowanie zasobów
  • Rodzaje zasobów: materiał i praca
  • Dostępność zasobów w projekcie
  • Koszty zasobów, zmiana kosztów w czasie
 5. Przypisywanie zasobów do zadań
  • Zadania a zasoby
  • Przypisywanie kilku zasobów do zadania
  • Definiowanie pracy zasobów – kalendarze pracy zasobów, definiowanie i budowa kalendarzy specyficznych, przypisywanie kalendarzy do zasobów,
  • Kalendarze zadań
 6. Budżet projektu
  • Tworzenie
  • Koszty stałe i zmienne
 7. REALIZACJA – Śledzenie i analiza postępu prac w projekcie
 8. Plan bazowy projektu
  • Zapisanie projektu z planem bazowym
  • Obserwacja odchyleń od planu bazowego
 9. Śledzenie wykonania zadań
  • Zadania wykonane zgodnie z planem i zadanie niezrealizowane – przesunięcie zadań na najwcześniejsze możliwe terminy realizacji
  • Wprowadzanie rzeczywistych dat rozpoczęcia i zakończenia zadań
  • Wpływ zmian w bieżącej realizacji na zadania planowane w przyszłości
  • Procent realizacji zadania
  • Raportowanie stanu zaawansowania prac
  • Rzeczywiste koszty realizacji
  • Terminy ostateczne i ich znaczenie
 10. Realizacja budżetu
  • Koszty rzeczywiście poniesione i pozostałe do poniesienia
  • Zadania i zasoby, które przekroczyły budżet
 11. Raportowanie projektu
  • Czytanie informacji o zadaniach, zasobach, kosztach, kalendarzach – korzystanie z widoków, filtrów, grupowania i sortowania

15 godziny lekcyjnych –                  Cena 650 złotych os.